Skip to content

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid van de voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen cliënt en Thamba Coaching waarin de cliënt deelneemt aan een online coachingstraject van Thamba Coaching.
1.2 Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

 

2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst tussen de cliënt en Thamba Coaching komt tot stand nadat de cliënt zich aangemeld heeft, de intakeprocedure gevolgd heeft en akkoord op het persoonlijk begeleidingsplan en tevens offerte heeft gegeven. Er dienen persoonlijke gegevens verstrekt te worden alvorens de offerte uitgebracht kan worden. Deze gegevens dienen naar waarheid ingevuld te worden en de gegevens dienen actueel te zijn.
2.2 Thamba Coaching behoudt zich het recht voor om een coachingstraject te kunnen weigeren indien blijkt na de intake dat de problematiek intensievere zorg benodigd dan Thamba Coaching kan bieden. Thamba Coaching kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een vergoeding van de kosten of schade als gevolg van het niet kunnen starten met het coachingstraject.
2.3 De cliënt kan een online coachingstraject bij Thamba Coaching volgen indien hij 18 jaar of ouder is. Indien jonger, dienen de ouders of voogd te tekenen voor akkoord van het coachingstraject.
2.4 De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van de duur van het coachingstraject.

 

3. Betaling
3.1 Tenzij partijen anders overeengekomen zijn, zijn op de overeenkomst tussen Thamba Coaching en de cliënt, de gebruikelijke door Thamba Coaching gehanteerde vergoeding van toepassing zoals vermeld bij Tarieven op de website van Thamba Coaching. De factuur kan betaald worden door middel van een bankoverschrijving.
3.2 Bij het uitblijven van de betaling binnen de gestelde betalingstermijn van 30 dagen zal er een aanmaning worden verstuurd. Na het uitblijven van betaling binnen de betalingstermijn die in de aanmaning is vermeldt is de cliënt in verzuim. Cliënt is aansprakelijk voor alle kosten die ontstaan als gevolg van dan wel voortvloeien uit het verzuim van de cliënt.

 

4. Verplichtingen van de cliënt
4.1 De cliënt is verplicht alle door Thamba Coaching gestelde verplichtingen, instructies en beperkingen in acht te nemen.
4.2 De cliënt krijgt na het akkoord op de offerte een inlogcode en een wachtwoord voor de Thamba Coaching website. Deze codes zijn gekoppeld aan de persoonlijke gegevens van de cliënt. De cliënt is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor deze codes en dient verlies, diefstal of misbruik te voorkomen. Indien dit toch gebeurt dient Thamba Coaching zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld waarna de codes geblokkeerd kunnen worden. De cliënt is zelf aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit dit verlies, diefstal of misbruik.
4.3 Tijdens het coachingstraject van Thamba Coaching wordt het zeer op prijs gesteld als de cliënt laat weten wanneer deze afwezig is of het traject tijdelijk niet voort kan zetten waardoor het traject vertraging oploopt, zoals door vakantie of andere omstandigheden.

 

5. Gegevensoverdracht
5.1 Op grond van de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) heeft Thamba Coaching een geheimhoudingsplicht. Het is Thamba Coaching niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt persoonlijke gegevens of gegevens met betrekking tot het coachingstraject te verstrekken aan derden.

 

6. Aansprakelijkheid
6.1 Indien blijkt dat Thamba Coaching tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen kan zij hiervoor slechts aansprakelijk worden gesteld, indien sprake is van opzet of grove schuld. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade en tot de maximale vergoeding die de cliënt betaalt voor het volgen van een online coachingstraject. Thamba Coaching kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en gevolgschade.
6.2 Thamba Coaching is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door gedragingen of handelingen van de cliënt. De cliënt vrijwaart Thamba Coaching tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.
6.3 Thamba Coaching kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van zowel de website van Thamba Coaching als voor het gebruik van het online coachingstraject. Onder eventuele schade wordt onder andere verstaan schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid of ongeschiktheid van informatie of schade ten gevolge van virussen.
6.4 Thamba Coaching kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen waarmee toegang tot de website van Thamba Coaching kan worden verkregen, waaronder schade aan de hard- en/of software van elektronische communicatiemiddelen, schade ten gevolge van de niet-aflevering of vertraging van de aflevering van elektronische berichten en misbruik van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur, indien dit voor Thamba Coaching niet kenbaar kan zijn geweest.

 

7. Annulering
7.1 Annulering van deelname van een coachingstraject kan alleen schriftelijk (per e-mail). Bij annulering na het starten van een module bestaat geen recht op restitutie.

 

8. Opschorting en ontbinding
8.1 Thamba Coaching behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden, indien:
(1) zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag worden verwacht.;
(2) indien dusdanig lang niets van de cliënt wordt vernomen, dat voortzetting van het coachingstraject niet langer mogelijk en/of verantwoord is.
8.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Thamba Coaching op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.
8.3 Indien Thamba Coaching de nakoming van haar verplichtingen opschort dan wel de overeenkomst ontbindt, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. De cliënt kan dan geen beroep doen op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen of schadevergoedingen.

 

9. Intellectuele eigendom
9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op teksten, foto’s beelden, materialen, applicaties van Thamba Coaching liggen bij Thamba Coaching. Het is de cliënt op geen enkele wijze toegestaan daar inbreuk op de te maken, tenzij expliciet anderszins is vermeld.
9.2 Het is Thamba Coaching te allen tijde toegestaan deze website en de inhoud daarvan, waaronder de algemene voorwaarden en de disclaimer te wijzigen. Thamba Coaching kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen. Thamba Coaching is als enige bevoegd om wijzigingen aan te brengen.

 

10. Privacy
10.1 Thamba Coaching heeft een geheimhoudingsplicht. Het is Thamba Coaching niet toegestaan om zonder toestemming van de cliënt gegevens die betrekking hebben op het coachingstraject uit te wisselen met derden. Met betrekking tot het gebruik van deze gegevens heeft Thamba Coaching een privacyverklaring opgesteld. Deze privacyverklaring treft u aan op deze website. Verwezen wordt naar het Privacyreglement op de website van Thamba Coaching.

 

11. Overmacht
11.1 Partijen schieten niet tekort in de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, indien de tekortkoming niet is te wijten aan de schuld van cliënt of Thamba Coaching en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van de cliënt of Thamba Coaching komt.
11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de cliënt of Thamba Coaching geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de cliënt of Thamba Coaching niet in staat is de verplichtingen na te komen.
11.3 Voor zowel de cliënt als Thamba Coaching bestaat de mogelijkheid gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is de cliënt of Thamba Coaching gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De cliënt of Thamba Coaching is dan niet verplicht tot vergoeding van schade.

 

12. Klachtenregeling
12.1 Mocht de cliënt een klacht hebben jegens Thamba Coaching dan dient de cliënt zo snel mogelijk de volledig omschreven klacht mailen naar info@thambacoaching.com. Thamba Coaching zal de klacht vervolgens zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen vijf dagen na ontvangst van de klacht. Indien Thamba Coaching verwacht dat afhandeling van de klacht langer dan vijf dagen duurt, verstuurt Thamba Coaching binnen vijf dagen na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging en een schatting binnen welke termijn de cliënt een inhoudelijke reactie kan verwachten. 

 

13. Geschillen
13.1 Op elke overeenkomst tussen de cliënt en Thamba Coaching is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Eventuele geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst, de uitvoering en uitleg daarvan zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden-Nederland.

 

Thamba Coaching, januari 2018.